Hospital nær ved 4.85466, 31.576767

Åben kort
Lokal tid:
19:43:21

Yes River State

South Sudan Police Hospital, Juba
hospitalLæs mere

South Sudan Police Hospital

Juba
hospitalLæs mere

LiveWell Medical Clinic

Munuki 107 Road, Juba
hospitalLæs mere

China Friendship Hospital

Canada Avenue, Juba
hospitalLæs mere

Al Amin Hospital Juba Branch

Juba
hospitalLæs mere

Nimra Talata Midical Complex

Nyiggilo Street, Juba
hospitalLæs mere

Kuel Medical Center

Airport Road, Juba
hospitalLæs mere

Aspen Medical Clinic

Hai-Amarat, Juba
hospitalLæs mere

Al Saba Children Hospital

Unity Avenue, Juba
hospitalLæs mere

Multi-service Training Center & Hospital

Juba
hospitalLæs mere

📑 Alle kategorier i Sydsudan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning