Punkt af interesse nær ved 4.836812, 31.607398

Åben kort
Lokal tid:
20:07:16

Primefuels South Sudan Juba Office

Juba
moving_companyLæs mere

Juba Crown Hotel

UNMISS Road, Juba
lodgingLæs mere

La Corte Toscana Hotel & Resort Juba

Riverside, Juba
lodgingLæs mere

Juba International Airport

Juba
airportLæs mere

University Of Juba

South Sudan Hotel Headquarters, Juba
universityLæs mere

South Sudan Hotel Headquarters

Juba
lodgingLæs mere

Hotel Asante & Country Club

Airport Road, Juba
lodgingLæs mere

Sudan Peoples Liberation Movement (SPLM)

Juba
point_of_interestLæs mere

Juba Transit Hotel

Darren Lockyer Road, Juba
lodgingLæs mere

Danish Demining Group (DDG) - South Sudan HQ

Danish Demining Group, South Sudan, Supiri, Supiri Road, Juba, South Sudan, Supiri Road, Juba
point_of_interestLæs mere

South Sudan Parliament

Juba
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Sydsudan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning