Punkt af interesse nær ved 4.860367, 31.568462

Åben kort
Lokal tid:
19:41:12

Juba Crown Hotel

UNMISS Road, Juba
lodgingLæs mere

Juba International Airport

Juba
airportLæs mere

University Of Juba

South Sudan Hotel Headquarters, Juba
universityLæs mere

South Sudan Hotel Headquarters

Juba
lodgingLæs mere

Hotel Asante & Country Club

Airport Road, Juba
lodgingLæs mere

Missionshotellet Tidehverv

Juba
lodgingLæs mere

South Sudan Parliament

Juba
point_of_interestLæs mere

Sudan Peoples Liberation Movement (SPLM)

Juba
point_of_interestLæs mere

Ezentus Caterpillar

Juba Bypass, Juba
point_of_interestLæs mere

US Embassy

Kololo Road adjacent to the European Union's compound, Juba
embassyLæs mere

Charter One Bank

Airport Road, Juba
bankLæs mere

Assessment and Evaluation Commission (AEC)

Juba
embassyLæs mere

Office of the Embassy of Canada

Juba
embassyLæs mere

📑 Alle kategorier i Sydsudan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning