Skole i Sydsudan

Åben kort
Lokal tid:
19:30:36

American Corner Juba

South Sudan
schoolLæs mere

St Paul's National Major Seminary

Hai Tarawa, Juba
schoolLæs mere

New Page for Peace and Development (NP4PD)

A43, Juba
schoolLæs mere

University of Juba Custom Campus

Juba
schoolLæs mere

Cambridge International School

Nest to Rock City Hotel, Bypass, Juba
schoolLæs mere

Saint Mark's Orthodox Primary School

Munuki Central, Juba
schoolLæs mere

Atla-Bara West Basic Primary School

Juba
schoolLæs mere

Juba day Secondary School

Juba
schoolLæs mere

Jubek Model Martyrs Secondary School

Juba
schoolLæs mere

Usura Tuna Basic School

Unity Avenue, Juba
schoolLæs mere

Al Salam Primary School

Kator, Juba
schoolLæs mere

Sacred Heart Sisters Kindergarten

Hai Jalaba
premiseLæs mere

Mahad Juba, Secondary School

Juba
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier i Sydsudan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning